Verdergaan naar hoofdinhoud

cliëntenparticipatie

Zoeken
cliëntenparticipatie

 Jouw stem telt!

SDW vindt het belangrijk dat cliënten meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die voor hen van belang zijn. Cliëntparticipatie dus. Dat geldt voor zaken op individueel niveau, voor dingen die spelen in de teams en op de locaties, maar ook voor zaken op organisatieniveau.

Drie niveaus
SDW heeft een medezeggenschapsstructuur ingericht op individueel niveau, locatie/team- en organisatieniveau:

• Individueel niveau: als cliënt voer je de regie over je eigen leven. Een van de keuzes daarbij, is de keuze voor ondersteuning van SDW. SDW vindt het belangrijk dat de cliënt zelf meedenkt en meebeslist over zijn cliëntplan. Daarin staat welke doelen de cliënt wil behalen en wat hij daarbij aan ondersteuning nodig heeft.

• Locatie-/teamniveau: iedere cliënt kan zich bij zijn team of locatie aanmelden voor de cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van de cliënt op die locatie en geeft advies aan de unitmanager en het team.

• Op organisatieniveau zet de Centrale Cliëntenraad (CCR) zich in voor de belangen van alle cliënten, als adviesorgaan en gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Vertegenwoordigers van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor de CCR. Het SDW cliëntenpanel geeft op haar beurt advies aan de CCR. In dit cliëntenpanel zitten ruim 20 cliënten. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en gaan dan in gesprek over een thema dat op dat moment belangrijk is.

Overigens zitten er tussen de niveaus wel koppelingen. Zo informeert de CCR bijvoorbeeld de cliëntenraden. En kunnen individuele cliënten terecht bij de cliëntenraad en de CCR met problemen die het individueel cliëntniveau overstijgen.

Ondersteuning bij cliëntparticipatie
Mensen met een verstandelijke beperking hebben meestal wat extra ondersteuning nodig om cliëntparticipatie te realiseren. Daarom heeft SDW een medewerker cliëntparticipatie in dienst. Kort samengevat ondersteunt deze medewerker op de diverse niveaus het realiseren van cliëntparticipatie.

Wettelijk vastgelegd
Cliëntparticipatie is formeel vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet is van toepassing op alle instellingen die gefinancierd worden op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz)  en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Cliëntparticipatie is ook verankerd in de Jeugdwet.

 klachtenregeling en vertrouwenspersonen

SDW heeft een eigen klachtenregeling. Daarnaast is SDW aangesloten bij een regionale klachtencommissie. Voor een vertrouwelijk gesprek of ondersteuning bij een klacht, kunnen cliënten een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen.